Obchodní podmínky

1 Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v elektronickém internetovém obchodě falibu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran, kterými jsou:
  1. prodávající, kterým je společnost Libuše Fáberová, IČO 00974994, se sídlem Na Křivině 1362/6, 140 00 Praha 4, Česká republika (podrobně v sekci Kontaktujte nás), zapsána v živ. rejstříku Úřadu MČ Praha 4,
  2. kupující.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Spotřebitelský zákon). Pro spotřebitele z jiných zemí než České republiky se řídí právní vztahy neupravené obchodními podmínkami dále subsidiárně příslušnou právní úpravou na ochranu spotřebitele v zemi původu spotřebitele.
 3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami pouze zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník).

2 Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 2. Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující/spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupující/nikoli spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupní smlouva, je-li kupujícím spotřebitel   návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky elektronického obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 6. Kupní smlouva, není-li kupujícím spotřebitel   návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3 Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s podmínkami vrácení zboží, se způsobem provádění reklamace, s podmínkami ochrany osobních údajů a podmínkami využití technologie „cookies“ na  tomto elektronickém obchodu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 2. Smlouva je uzavírána v jazyce českém pro spotřebitele z České a Slovenské republiky. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 3. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám s výjimkou technického partnera. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v tomto internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách tohoto internetového obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá, a nejsou hrazeny dodavatelem.
 6. Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce a těchto podmínkách.
 7. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad, která slouží současně jako dodací list, není-li současně doručován protokol o doručení zásilky ze strany přepravce zboží. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce nebo při osobním odběru u logistických partnerů (odběrových míst).

4 Informace

 1. Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny v tomto internetovém obchodu v sekci Kontaktujte nás.
 2. V rámci tohoto internetového obchodu je využívána technologie „cookies“, více informací o sbíraných informacích naleznete v části nazvané „Technologie cookies“, jejíž text je rovněž součástí obchodních podmínek.
 3. V rámci tohoto internetového obchodu jsou dále zpracovávány některé osobní údaje kupujících, více informací o způsobu správy a přístupu k těmto osobním údajům viz část „Ochrana osobních údajů“, jejíž text je rovněž součástí obchodních podmínek.
 4. Přepravním společnostem a společnostem zajišťujícím autorizaci platebních nástrojů je předáváno minimum informací nezbytných pro zajištění autorizace platby a doručení objednávky.

5 Objednávka

 1. Zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně.
 2. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícímu pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky, předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.
 3. Po odeslání objednávky Vám bude zasláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky bude předána informace logistickému partnerovi pro účely zajištění doručení zboží ve Vaší objednávce na Vámi udanou adresu.

6 Zrušení objednávky ze strany kupujícího

 1. Odesláním závazné objednávky (kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“) kupujícím a jejím doručením prodávajícímu s následným potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz Vymezení pojmů).
 2. Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit prostřednictvím kontaktního formuláře bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle Občanského zákoníku a příslušné evropské směrnice upravující toto právo (viz níže).
 3. Pokud si zákazník neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno. Zákazník souhlasí s tím, že objednané zboží bude vydáno kterékoli osobě, která se bude nacházet na zákazníkem uvedené doručovací adrese, a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. Takto vydané zboží se považuje za řádně odebrané.
 4. Kupující, který je spotřebitelem a který NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže).
 5. Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.
 6. Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží, a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně.
 7. Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné, popř. dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, či je-li zjištěna typografická chyba u zboží (popis, fotografie atd.), a není-li kupujícím spotřebitel, má právo prodávající od smlouvy odstoupit. Je-li kupujícím spotřebitel, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
  1. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili a dojde-li ke zrušení objednávky, budou Vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího).
  2. V případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku. Bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.

7 Cena zboží

 1. Všechny ceny zboží v tomto internetovém obchodě jsou uvedeny s koncovou cenou DPH pro Vaši zvolenou cílovou zemi (region), včetně příp. dalších poplatků (např. poplatek z obalů, recyklační poplatek apod., jsou-li tyto poplatky zákonem předepsány). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 2. V nabízené ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na přepravu a doručení zboží a dále náklady na administrativní zajištění úhrady zboží prostřednictvím tzv. dobírky v zemích, kde je tato služba nabízena.
 3. Při prodeji kupujícím ze Švýcarské konfederace je navíc k ceně objednávky připočteno příslušné clo a lokální daň za účelem zajištění úhrady těchto poplatků při vstupu zboží na území Švýcarské konfederace, příslušnou úhradu cla a daně zajistí přepravní společnost tak, aby kupující již nakupoval zboží na vnitrostátním trhu.
 4. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
 5. Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si naše společnost právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

8 Způsob platby

 1. Bankovním převodem – internetový obchod Vám poskytne platební informace pro zajištění zaplacení Vaší objednávky, na které můžete provést do 7 dnů platbu. Zboží nebude dodáno dříve, než bude platba připsána na náš účet. V případě neodebrání zboží se postupuje, jak je výše uvedeno v kapitole „Zrušení objednávky kupujícím“. Tato platební metoda je nabízena v České a Slovenské republice.
 2. Platba přes internetové rozhraní banky.
 3. Platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu.

9 Převzetí zboží a cena dopravy

 1. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li tento kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.
 2. Kupujícímu spotřebiteli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně naše společnost v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizováním reklamace zboží poškozeného přepravou. Při této reklamaci se bude vycházet zejména z přepravního dokladu, do kterého má spotřebitel možnost uvést stav doručené zásilky. Spotřebitel má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového.
 3. Expedice zboží probíhá zpravidla do dvou až čtyř pracovních dnů od provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce.
 4. Zákazník souhlasí s tím, že objednané zboží bude vydáno kterékoli osobě, která se bude nacházet na zákazníkem uvedené doručovací adrese a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. Takto vydané zboží se považuje za řádně odebrané.

10 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení od smlouvy lze emailem zaslaným na info@falibu.cz. Na způsobu vrácení zboží se s námi prosím předem domluvte.
 2. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od obdržení vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
 3. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 4. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
 5. Pokud není zboží doručeno ve lhůtě 30 dní, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení celé zaplacené částky.
 6. Odstoupení od smlouvy je považováno současně za žádost o výmaz osobních údajů z databáze prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo ponechat osobní údaje, které jsou součástí účetních dokladů, po nezbytně nutnou zákonnou lhůtu za účelem kontroly účetnictví.

11 Reklamační řád

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 2. Podrobnosti k uplatnění reklamace vad v záruční době a způsob vyřízení reklamace je popsán v části Reklamace, jejíž text je součástí těchto obchodních podmínek.
 3. Kupující/spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v případě, že se nepodaří spor mezi stranami urovnat přímo. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

12 Příplatkové služby

 1. Změna fakturačních údajů na již vystavené faktuře z fyzické osoby na právnickou osobu je zpoplatněna částkou 300 Kč.

13 Elektronická evidence tržeb

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Účtenka bude zákazníkovi v případě elektronické platby předána elektronicky.

14 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2019.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
 3. V případě, že jste nakupovali v tomto elektronickém internetovém obchodě v minulosti a chcete znát Obchodní podmínky platné v době Vaší objednávky, kontaktujte nás, a my Vám je zašleme.
Loading...